Print  

Fakta om efteruddannelse

Adgang og økonomi

VEU-godtgørelse er til lønmodtagere i arbejde og selvstændige erhvervs-drivende. Det er din status på ansøgningstidspunktet, der er afgørende for, om du kan betragtes som beskæftiget.

Du skal ikke have en bestemt alder for at kunne søge VEU-godtgørelse. 

VEU-målgruppen - generelle krav

Der er dog nogle enkelte generelle betingelser - som alle skal opfylde - for at få VEU-godtgørelse.

 • Du må ikke have en uddannelse, der med hensyn til niveau og va-
  righed overstiger en erhvervsuddannelse eller en anden uddannelse, som kan ligestilles hermed.
 • Du skal have tilknytning til det danske arbejdsmarked. Er du uden-
  landsk statsborger - EU-borger eller tredjelandsborger - kan du godt få VEU-godtgørelse, når blot du har arbejde på en dansk arbejdsplads.
 • Du kan også få, selv om du ikke er dansker, hvis du pendler fra typisk Sverige eller Tyskland til dit arbejde i Danmark.
 • Du skal have nær tilknytning til Danmark. Det betyder, at du skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Som selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning.
 • Er du nyansat skal du enten have været i beskæftigelse i mindst 14 dage forud for uddannelsens påbegyndelse, eller der skal være tale om et certifikatkursus, hvorunder der udbetales løn. Det vil således ikke være muligt at påbegynde en ansættelse med at deltage i et kursus med VEU-godtgørelse og uden løn i kursusperioden, med mindre det drejer sig om lovpligtige kurser. 
 • Er du deltidsbeskæftiget og modtager supplerende dagpenge, kan du modtage VEU-godtgørelse for tabte supplerende dagpenge, hvis du deltager i undervisning, der overstiger dit arbejdstimetal. 

VEU-godtgørelse svarer til 100% af højeste dagpengesats, se satserne her veug.dk, hvis undervisningen følges på heltid. Beløbet nedsættes ved deltidsundervisning og ved begrænset løntab eller arbejdsmulighed.veug.dk

Ansøgning om VEU-godtgørelse sker via Efteruddannelse.dk. Se mere på veug.dk

 

Ydelse til ledige på seks ugers jobrettet uddannelse

Ledige A-kassemedlemmer med ret til seks ugers jobrettet uddannelse i perioden kan få dagpenge som udbetales af din A-Kasse.

Kost, logi og transport

Du kan søge om tilskud til kost, logi og transport hvis du er inden for
VEU-målgruppen, og hvis du har mere end 60 km mellem din bopæl og uddannelses-stedet, eller hvis det tidsmæssigt eller af andre grunde er rimeligt, at du er indkvarteret.

Der kan søges om tilskud til daglig transport mellem bopæl og ud-
dannelsessted for de km, der ligger udover 24 km/dag.

Der kan alene opnås tilskud til befordring, hvis der også kan opnås VEU-godtgørelse.

Ved virksomhedsforlagt undervisning er der ikke mulighed for at søge
tilskud til transport, kost og logi.

Betaling for kurser

Deltagerbetalingen inden for VEU-målgruppen er på de fleste kurser mellem kr. 620,- og 930,- pr. kursusuge.

Deltagere med en videregående uddannelse (uden for VEU-målgruppen), skal betale fuld deltagerbetaling, prisen varierer afhængig af kurset.

Deltagerbetalingen skal være betalt inden kursusstart.
Ledige med seks ugers jobrettet uddannelse er fritaget for deltager-
betaling.

Ledige kan deltage, når der foreligger en aftale mellem Jobcentret/anden aktør og udannelsesstedet.

Jobcentret/anden aktør kan kontakte skolen for oplysninger om pris for de enkelte kurser, da prisen varierer.

Tillægsbetaling

På konkrete forløb med særlige afholdelses- og tilrettelæggelsesformer fx - aften- eller weekendundervisning - kan der være et tillæg til den normale deltagerbetaling.

Ved for sen betaling

Såfremt betaling for deltagelse på AMU-kurser ikke sker rettidigt (i henhold til den udstendte faktura), forbeholder AARHUS TECH sig retten til at opkræve det fulde beløb, inklusiv det taksametertilskud, der ellers kommer via undervisningsministeriet.

 

Afmeldegebyr

Arbejdsgiveren skal betale et afmeldegebyr efter følgende regler og satser:

På uddannelse, som er op til en uges varighed, er gebyret:

 • Udeblivelse på 1. kursusdag: 2.500 kr.
 • Framelding senere end 1 uge inden 1. kursusdag: 1.500 kr.
 • Framelding tidligere end 1 uge inden 1. kursusdag er gebyrfri.

På uddannelse, som overstiger en uges varighed, er gebyret:

 • Udeblivelse på 1. kursusdag: 3.500 kr.
 • Framelding senere end 1 uge inden 1. kursusdag: 2.500 kr.
 • Framelding tidligere end 1 uge inden 1. kursusdag er gebyrfri. Den sidste dag, hvor framelding kan ske gebyrfrit er ugedagen inden uddannelsens start, f.eks. hvis uddannelsens første dag er en mandag, er sidste frist for gebyrfri framelding den foregående mandag.

Se mere på veug.dk

Der tages forbehold for prisændringer og ændringer i gældende lovgivning.

 

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok